Disclaimer & Privacy beleid

Disclaimer

Deze website is eigendom van Laborama vzw-asbl

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Researchdreef 12, B-1070 Anderlecht België

Telefoon: +32 (0)470 57 51 24

E-mail: info@laborama.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0410.817.863

RPR: Brussel

De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

I. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Laborama vzw-asbl of rechthoudende derden.

II. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Laborama vzw-asbl levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Laborama vzw-asbl de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Laborama vzw-asbl kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Laborama vzw-asbl geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Laborama vzw-asbl kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Laborama vzw-asbl verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

III. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

IV. Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze website maakt gebruik van zowel “First party cookies” als van “Third party cookies”.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

V. Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

PRIVACYBELEID

Januari 2024

Dit is het privacybeleid van de vzw Vereniging van Fabrikanten en Invoerders van Wetenschappelijke, Medische en Controleapparaten (hierna: “Laborama”, zie website: https://www.laborama.be), met ondernemingsnummer KBO: BE 0410.817.863, en maatschappelijke zetel gelegen te Researchdreef 12, 1070 Anderlecht, België (RPR: Brussel), te bereiken via info@Laborama.be. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van jou in het kader van onderstaande activiteiten verwerken.

Dit beleid is niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken jouw gegevens:

 • Voor de organisatie van onze events op basis van de noodzaak om precontractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, enz.) en/of op basis van de uitvoering van de overeenkomst met jou (facturatie, invordering, enz.) wanneer je je inschrijft als bezoeker of exposant voor één van onze events.
 • Voor het toesturen van nieuwsbrieven op basis van jouw toestemming als je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven of op basis van ons gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin jou, als je interesse hebt getoond in onze activiteiten, verder op de hoogte te houden over onze activiteiten en werking.
 • Voor het opstellen en het versturen van een lijst van geregistreerde bezoekers aan exposanten van een welbepaald event van Laborama. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin om de exposanten een lijst te bezorgen van de bezoekers die zich voor het event registreerden om  zo zakelijke relaties te bevorderen.
 • Om jouw vraag, bericht of verzoek te beantwoorden. Dit gebeurt op jouw verzoek om precontractuele maatregelen te nemen om jou zo te antwoorden of te helpen.
 • In het kader van klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

WIE ONTVANGT JOUW GEGEVENS?

We kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers

 • onderaannemers die in onze opdracht en voor onze rekening werken (verwerkers)
 • exposanten op of van onze activiteiten
 • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen
 • professionele raadgevers (advocaten, consultants etc.) indien de omstandigheden dit zouden vereisen (bv. in het kader van een geschil)

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte.  Hiervoor bieden we passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen, zoals een adequaatheidsbesluit van de Europese Unie. Je kan steeds inzage vragen naar de passende waarborgen die Laborama heeft voorzien.[NF1] 

HOELANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

We bewaren je persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar na onze laatste interactie met jou (bv. einddatum contract, versturen  nieuwsbrief, beantwoorden vraag, etc.). Weet dat je steeds je toestemming kan intrekken en je ook steeds kan uitschrijven op onze nieuwsbrieven.

WELKE RECHTEN HEB JE?

Je kan, in de mate voorzien door de wet, de volgende rechten uitoefenen:

 • je hebt steeds een recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit laat jou toe na te gaan welke persoonsgegevens wij over jou verwerken.
   
 • Je hebt steeds een recht op verbetering van jouw persoonsgegevens. Dit laat jou toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over jou verwerken, te verbeteren of aan te vullen.
   
 • Je hebt een recht op wissing van jouw persoonsgegevens. Dit laat jou toe persoonsgegevens die wij over jou verwerken, definitief te wissen.
   
 • Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegeven die op jou betrekking hebben. Dit laat jou toe het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons te bevriezen, zonder deze te wissen.
   
 • Je hebt een recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat jou toe je te verzetten tegen de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens.
   
 • Je hebt steeds het recht jouw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van jouw toestemming.
   
 • Je hebt steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
   
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat jou toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren via info@Laborama.be

Je kan ook steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid van de plaats waar je woont. Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be 

Tel +32 2 247 48 00.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/